top of page

Poetry
Books

כשאני

ספר שירים ראשון. שירים מגובשים מאוד ועזי הבעה. שירי אהבה על גווניה, מרגע ההתכוונות הדקה, העדנה שהייתה וטרפת הנפש. 

פנומנולוגיה של כאב

ספרה השביעי של המחברת וספר שיריה השני. שלושה שערים לספר: פגיעה מדויקת, אני בעלת ניסיון אפשר לומר, ופנומנולוגיה של כאב. ככל הידוע, ספר השירה היחיד המתייחס לכאב לב שאינו קרדיולוגי במונחים רפואיים.

שירים חדשים

שירים חדשים

בוקר בערב בקיץ ובסתיו,

בצער בבכי

Book no.2
Book no.1
bottom of page